Monate und Wochentage

Die Monate auf Chinesisch

Monat Schriftzeichen Pinyin
Januar 一月 yī yuè
Fabruar 二月 èr yuè
März 三月 sān yuè
April 四月 sì yuè
Mai 五月 wǔ yuè
Juni 六月 liù yuè
July 七月 qī yuè
August 八月 bā yuè
September 九月 jiǔ yuè
Oktober 十月 shí yuè
November 十一月 shí yī yuè
Dezember 十二月 shí èr yuè

Wochentage auf Chinesisch

Wochentag Schritzeichen Pinyin
Montag 星期一 xīng qī yī
Dienstag 星期二 xīng qī èr
Mittwoch 星期三 xīng qī sān
Donnerstag 星期四 xīng qī sì
Freitag 星期五 xīng qī wǔ
Samstag 星期六 xīng qī liù
Sonntag 星期天 xīng qī tiān

Chinesische Grammatik lernen Zur Grammatik
Chinesische Karte / Karte von China Zum Reiseführer